Ászf

Általános szerződési feltételek Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a vkkbusiness.hu weboldalt (továbbiakban weboldal) látogatóként használó személyek (a továbbiakban együttesen Felhasználó), valamint a weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) közt szerződéses jogviszony általános feltételeit.

A Felhasználó a weboldal bármely szolgáltatásának használatával (pl. az oldal böngészése, honlap létrehozása, hírlevél igénylése, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et, amellyel a felek között Szerződés jön létre. Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló2008. évi XLVIII., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A weboldal szolgáltatásainak használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályoz. A Szolgáltatásra vonatkozó szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek, a szerződések nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utalnak. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

Az ÁSZF módosulását a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belül rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződését. A hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető, elmenthető, illetve kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: https://vkkweb.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html Szerződő Felek meghatározása

Látogató: Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weboldalt felkeresi és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa. A Látogató ezzel a magatartásával, mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-t.

Szolgáltató: A weboldal, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetője Név: VKKBusiness Web Betéti társaság. Cím: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt. E-mail: csaba02345@gmail.com A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei:

Szolgáltató a honlapon hasznos információkat közöl honlapon vállalkozásokhoz tartozó szolgáltatásokról. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be: • Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza weboldal normális működését és a hirdetés megtekintését • A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása • Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése • Bármely szoftver nem megfelelő működése • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. Szellemi alkotások joga Felhasználó tudomásul veszi, hogy a vkkbusiness.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, a weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): VKKBusiness Web Betéti társaság.

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a vkkbusiness.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül. A vkkbusiness.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Tulajdonos fenntartja minden jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatás igénybevétele nem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Tulajdonos szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá a vkkbusiness.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható. Adatvédelmi rendelkezések Az adatvédelmi rendelkezések itt olvashatóak Felmondás Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. A látogató bármikor lemondhatja a hírlevelek igénylését a hírlevél alján lévő lemondó linkre kattintva. Adatkezelési tájékoztató

1. A honlap tulajdonosa, szolgáltató Név: KKBusiness Web Betéti társaság. Cím: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt. Telefon: +36702513621 Email: Csaba02345@gmail.com Képviseli: vkkweb.hu weboldalt Belső adatvédelmi felelős elérhetősége csaba02345@gmail.com 2. Általános rendelkezések Az adatkezelés célja: A Szolgáltató abban az esetben gyűjt a Felhasználóktól személyes adatokat, ha a Felhasználó úgy dönt, hogy regisztrál, vagy más módon megadja adatait, esetleg kapcsolatba szeretne lépni Szolgáltatóval online kapcsolat-felvételi űrlap segítségével. A Látogató az oldalon történő regisztrációval vagy adatainak megadásával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Látogató által rendelkezésére bocsátott személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához,

illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje. Az adatgyűjtés formája: az oldalon megjelenő valamelyik űrlap kitöltése és elküldése. A Szolgáltató az érdeklődő (Felhasználó) nevét, telefonszámát, címét, illetve e-mail címét kéri el. A Felhasználó a weboldali űrlapok elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltató személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje. Az adatkezelés célja: ajánlatok küldése, hírlevél küldése. Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a látogatók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához. A 2011. évi CXII. törvény alapján van lehetőség arra, hogy az Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást adjon a Felhasználónak (jogosultnak) személyes adatai kezeléséről, helyesbítse a Felhasználó (jogosult) személyes adatait, valamint törölje vagy zárolja a Felhasználó (jogosult) személyes adatait – a kötelező adatkezelés kivételével.

A Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást ad a Felhasználó (jogosult) számára az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó (jogosult) személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve ugyanitt van lehetőség az Adatok kezelése ellen kifogást emelni. A Felhasználó (jogosult) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Szolgáltató, illetve az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; egyéb, törvényben meghatározott esetekben.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. Az adatkezeléssel kapcsolatosan eljáró illetékes hatóság megnevezése:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu) A Felhasználó (jogosult) a jogainak megsértése esetén az Szolgáltató, illetőleg az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat. 3. Süti (HTTP cookie) Az oldal, mint a honlapok többsége HTTP sütiket (cookie) használ. A sütik sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Az Szolgáltató a sütiknek köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert az Szolgáltató így a felhasználók igényeihez tudja alakítani a weboldalt és komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani.

A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a felhasználó elfogadja-e a cookiekat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a Felhasználó kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookiek meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngészőprogram bezárásakor. Az elnevezése a kínai éttermekben előforduló szerencse süteményekből adódik amelyik egy olyan süti, amiben üzenet van. 1994-ben valósította meg Lou Montulli amikor az első Internetes bevásárlókosarat készítette.

A süti vagy HTTP süti egy nagyon gyakran félreértett dolog. Sokan rossz szándékot, támadókat gondolnak mögötte valójában azonban jelenleg a honlapok 99,9%-a használ sütiket. Elsősorban a munkamenet azonosítására szolgál, vagyis arra, hogy a szerver megjegyezze kivel kommunikál amíg a felhasználó be nem zárja a böngészőjét. Addig vagy esetenként hosszabb ideig is tárol adatokat. Ezek az adatok olyanok lehetnek, hogy mire kattintott, milyen adatokat írt be a felhasználó az egyes mezőkbe.

Sütik nélkül • Nem lehetne tárolt bejelentkezést használni • Nem lehetne megjegyezni, hol tartottunk • Nem lehetne termékeket bevásárló kosárba tenni • Nem lehetne beállításokat tárolni Mi is a süti valójában?

A süti egy kis szövegfájl, amit a böngésző tárol a felhasználó számítógépén. Nincs benne végrehajtható kód. A sütiket a felhasználó letörölheti és általában egy idő után maguktól törlődnek (lejárnak) A sütiket a honlapot kiszolgáló szerver küldi le a böngészőnek és a böngésző letárolja. Ha a honlapot ugyanazzal a böngészővel látogatják meg ugyanarról a gépről akkor a szerver megkapja a korábban letárolt adatokat.

4. IP címek Az IP cím a számítógépek azonosítására szolgál a világhálón. Amikor csatlakozik az Internetre egy IP címet fog kapni a szolgáltatótól. Az IP címből megállapítható, hogy az adott pillanatban a kapcsolat melyik szolgáltatón keresztül jött létre. Az IP időnként megváltozhat. További információ az IP címről: https://hu.wikipedia.org/wiki/IP-cím A honlap a kapcsolat IP címét időnként eltárolhatja. Az adatkezelés célja Hibák felderítése, hibák naplózása, rosszindulatú rendszerhasználat kiszűrése.

Az IP címet a honlap a következő esetekben tárolja • Regisztrált felhasználó belépése • Belépési kísérlet • Rendszerhiba • Kimenő email küldése • Egyes kiemelt adatbázis műveletek 5. Belső modulok, komponensek 5.1. Belépés, regisztráció A honlapon lehetőség van regisztrációra és belépésre. Regisztráció során létrehozhat egy felhasználói fiókot melynek során a következő személyes adatokat adhatja meg: • Név • Email cím • Adószám • Cégnév Az adatkezelés célja Felhasználói élmény fokozása, beállítások mentése, adatok kitöltésének megkönnyítése, marketing célú hírlevelek küldése, amennyiben a regisztrált felhasználó hozzájárul. Adatkezelés időtartama Érintett fél visszavonása A felhasználói fiók bármikor megszüntethető. 5.2. Kapcsolat űrlap, jelentkezés hírlevélre A honlapon lehetőség van név, email cím megadására a kapcsolatfelvételi űrlapon, illetve lehetőség van marketing célú hírlevélre feliratkozni. • Név • Email cím • Telefonszám (beállításoktól függően) Az adatkezelés célja Kapcsolat felvétel felhasználói kérdések megválaszolására, hozzájárulás esetén marketing célú hírlevelek küldése. Adatkezelés időtartama Érintett fél visszavonása A megadott adatok egy törlő link segítségével megsemmisíthetőek. 5.3. Webáruház A honlapon lehetőség van Internetes vásárlásra. A vásárlás történhet regisztrációval, vagy anélkül. Vásárlás során az alábbi adatokat kell megadnia: • Név • Email cím • Telefonszám • Cím Az adatkezelés célja Termék vagy szolgáltatás vásárlása, Pénzügyi bizonylat kiállítása, hozzájárulás esetén marketing célú hírlevelek küldése. Vásárlás esetén az adatmegőrzés ideje legalább a számviteli törvényben előírt pénzügyi bizonylatokra vonatkozó minimális időtartam. Bankkártyás fizetés esetén a fizetés a bank, vagy pénzintézet fizetőfelületén történik. A bankkártya adatok nem kerülnek a honlap birtokába. A bank vagy pénzintézet a tranzakció sikerességéről annak időpontjáról és összegéről küld információkat. A Bankkártyás fizetést biztosító pénzintézetek kérhetnek adatokat a vásárlásról, vásárlóról is, illetve előírhatják követőkódok elhelyezését a weboldalban. Ezekről további tájékoztatást az adott pénzintézet oldalán talál.

6. Külső, harmadik féltől származó szoftverek 6.1. Facebook 'like' Az oldalon található "like" gomb vagy "like" dobozt a Facebook Ireland Ltd. üzemelteti. Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland A Facebook Ireland Ltd adatkezelési tájékoztatója itt olvasható https://www.facebook.com/privacy/explanation Amennyiben nem szeretné, hogy a weboldal kommunikáljon a Facebook alkalmazással akkor lépjen ki a Facebook fiókjából, vagy használjon privát böngészőablakot. 6.2. Google Analytics

A Szolgáltató a weboldalon a látogatókat, a látogatók számát, jellemzőit a GoogleAnalytics webanalitikai szolgáltatással méri. A GoogleAnalytics működése során számos jellemzőjét naplózza a látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészőt, vagy milyen operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg a weboldalon. A GoogleAnalytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a látogatót név szerint azonosítsák, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az adott számítógépéről, az adott felhasználó által használt böngészővel valaki már járt a weboldalon korábban.

A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyez el böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal az oldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése. A cookie-kat a webserver hozza létre a böngésző segítségével a látogató eszközén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek),

ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Amennyiben nem szeretné, hogy a GoogleAnalytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout A Google Analytics szolgáltatás üzemeltetője a Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA A Google adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható: https://policies.google.com/ 7. Panaszkezelés

A jogsértő tartalomra érkező panaszokat a szolgáltató 3 munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost írásban értesíti. Panasztételi lehetőségek megegyeznek az 1. pontban meghatározott "A honlap tulajdonosa, adatkezelő" címével

Szolgáltató panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítja: szóban (telefonon)

írásban (postai úton, elektronikus levélben) Panasz közlésével kapcsolatos eljárás: a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon előre egyeztetett időpontban, 9 – 17 óra között, elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége:
1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu
A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.
8. Adatfeldolgozó A honlapot technikailag
VKK Business Web Bt. mint adatfeldolgozó üzemelteti. 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
csaba02345@gmail.com +36 70 251 3621
További adatfeldolgozók
Rackforest Informatikai Kereskedelmi
Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. emelet 3008.,
info@rackforest.hu; support@rackforest.hu)